හෙට පැවැත්වෙන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට වෘත්තීය සමිති 1000ක සහයරාජ්‍ය, පෞද්ගලික සහ වතු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති 1,000ක් පමණ හෙට දිනයේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහය පල කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

වරාය, ඇතැම් සෞඛ්‍ය සේවා සංගම්, පීඨාධිපතිවරුන් සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සඳහා සිය සහයෝගය ප්‍රකාශ කර ඇත.

එහි මධ්‍යම කාරක සභික සහ මාධ්‍ය කාරක සභික වෛද්‍ය වාසන් රත්නසිංහම් පැවසුවේ හෙට පැවැත්වෙන විරෝධතාවට සහය පළ කළද වැඩවර්ජනයක් සිදු නොකිරීමට රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කළ බවයි.