மீள் அறிவிக்கும் வரை மிருக காட்சிசாலைகளுக்கு பூட்டு


மிருக காட்சிசாலைகள், சபாரி பூங்காக்கள் மற்றும் யானை மடங்கள் என்பன மீள அறிவிக்கும் வரையில் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

No comments: