இன்று பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் வருகை வீதம்


2021 ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாம் தவணை பாடசாலைகள் இன்று ஆரம்பமாகி இருந்தன.

அதனடிப்படையில் பாடசாலையின் முதலாம் நாளான இன்று மாணவர்களின் வருகை 51 சதவீதமாகவும் ஆசிரியர்களின் வருகை 88 சதவீதமாகவும் பதிவாகி இருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

No comments: