இலங்கை அரசினால் கோரப்பட்ட நட்டஈட்டு பணம் செலுத்தப்பட்டது


தீ விபத்துக்குள்ளான நியூ டயமன்ட் எண்ணெய் கப்பலின் உரிமையாளர்களால், இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு 442 மில்லியன் ரூபாய் நட்டஈட்டுப் பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: