சுகாதார அமைச்சின் ஊடகப்பேச்சாளராக ஜயருவன் பண்டார நியமனம்


சுகாதார அமைச்சின் ஊடகப்பேச்சாளராக கொழும்பு மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஜயருவன் பண்டார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

No comments: