புதிய இராஜாங்க அமைச்சுக்களை பெறுப்பேற்றார் வியாழேந்திரன்


இராஜாங்க அமைச்சர்  சதாசிவம் வியாழேந்திரனிற்கு புதிய அமைச்சுப்பதவி வழங்கப்பட்டடுள்ளது.

அதனடிப்படையில்  பின்தங்கிய கிராமப்புற அபிவிருத்தி, உள்நாட்டு விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் சிறுபொருளாதார பயிர்ச்செய்கை மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.No comments: