ஜனாதிபதியின் திடீர் விஜயம்-அசமந்தப்போக்கில் செயற்பட்ட இரண்டு அதிகாரிகளுக்கு உடனடி இடமாற்றம்


வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நாரஹேன்பிட்டி அலுவலகத்தின்  பிரதான அதிகாரிகள் இருவர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சொத்துக்கள் பிரிவு முகாமையாளர் மற்றும் கொழும்பு மாவட்ட முகாமையாளர் ஆகியோர் உடன் அமுலாகும் வகையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக  தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது

வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் கணக்காய்வு குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளுக்கமைய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: