இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு தமது பாராட்டுக்களை வழங்கிய ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம்


சிறுவர்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சட்டத் திருத்தங்களுக்காக UNICEF எனப்படும் ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு தமது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துள்ளது.

தொழில் புரிவதற்கான குறைந்தபட்ச வயதெல்லையை 16 ஆக அறிவித்ததன் ஊடாக, கட்டாயக் கல்விக்கான வயதெல்லையும் 16 ஆக அமையும் என UNICEF நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இதனூடாக கட்டாயக் கல்வி தொடர்பில் சிறுவர்களுக்கு காணப்படும் உரிமையை அர்த்தமுள்ளதாக்க முடியும் எனவும் UNICEF தெரிவித்துள்ளது.

சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தொடர்பான கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் இளம் குற்றவாளிகள் தொடர்பான கட்டளைச் சட்டங்களை திருத்துவதன் ஊடாக சிறுவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு செல்வதைத் தவிர்க்க முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

No comments: