சற்றுமுன்னர் 20வது அரசியலமைப்பு திருத்தச்சட்டம் பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிப்பு


20வது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலம் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: