இலங்கையில் புதிதாகப் பதிவு செய்வதற்காக விண்ணப்பித்த 162 கட்சிகளில் 24 கட்சிகளின் விண்ணப்பங்கள் மாத்திரமே அங்கீகரிக்கவுள்ளதாக தகவல்


இலங்கையில் புதிதாகப் பதிவு செய்வதற்காக விண்ணப்பித்த 162 அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து 24 கட்சிகளின் விண்ணப்பங்களை மாத்திரமே தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இலங்கையில் தற்போது 70 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் பதிவில் உள்ள நிலையில் புதிதாக பதிவு செய்வதற்காக 162 அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல்கள் ஆணைக் குழுவிடம் விண்ணப்பித்திருந்ததாகவும் இவ்வாறு விண்ணப்பித்த 162 விண்ணப்பங்களில் படிவ பரிசோதனையின்போதே 40 அரசியல் கட்சிகளின் படிவங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

122 அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினால் ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டு நேர்முகத் தேர்விற்கும் அழைக்கப்பட்டன.

இவ்வாறு நேர்முகத்தேர்விற்கு உட்படுத்தப்பட்ட கட்சிகளில் இருந்தும் 27 அரசியல் கட்சிகளின் விண்ணப்பங்கள் தவிர்ந்து ஏனையவை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

27 அரசியல் கட்சிகளில் 20 கட்சிகள் இரண்டாம் நேர்முகத் தேர்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதேபோன்று இரண்டாம் நேர்முகத் தேர்விற்கு மேலும் ஏழு அரசியல் கட்சிகள் அழைக்கப்படவுள்ளன.

இவ்வாறு அழைக்கப்படவுள்ள 7 அரசியல் கட்சிகளின் இரண்டாம் நேர்முகத் தேர்வுடன் கட்சிகள் மீதான ஆய்வு நிறைவுபெறும்.

இவ்வாறு இடம்பெற்ற ஆய்வுகள், நேர்முகத் தேர்வுகளின் அடிப்படையில் சுமார் 24 அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமே பதிவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைமை காணப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.


No comments: