விளையாட்டு துறையில் முக்கிய பதவி மஹேலவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது

 

தேசிய விளையாட்டு சபையின் தலைமை பொறுப்பு மஹேலவிற்கு வழங்கப்படடுள்ளது..

14 உறுப்பினர்கள் விபரம்

- குமார் சங்கக்கார

- ஜூலியன் பொல்லிங் (நீச்சல் வீரர்)

- செயலாளர் : தியுமி அபேசிங்க (டெனிஸ் வீரர்)

- டிலந்த மலகமுவ (பந்தய வீரர்)

- யஸ்வந்தன் முத்தேகெத்துகம (கூடைப்பந்து வீரர்)

- சவேந்திர சில்வா (இராணுவ தளபதி)

- ராஜித அம்பேமோஹொட்டிய (மேஜர்)

- கஸ்தூரி வில்சன் (ஹேமஸ் CEO)

- ரொஹான் பெர்னாண்டோ (SLT CEO)

- ருவான் கெரகல (MAS Director)

- சுபுன் வீரசிங்க (Dialog CEO)

- சஞ்சீவ வீக்ரமநாயக்க (EWIS தலைவர்)

- எதிரிசிங்க (விளையாட்டு பணிப்பாளர்)

- ரொவீனா சமசரிங்க (விளையாட்டு சட்டத்தரணி)
No comments: