தொழில் பெறும் பட்டதாரிகள் விபரம் - அம்பாறை மாவட்டம்

 

Selected List

Addalachchena : https://drive.google.com/file/d/1t29pmz_AC4X1KytrannOxWQI8rOOLvEQ/view?usp=sharing


Akkaraipattu : https://drive.google.com/file/d/110v1Ml5WolUJc5R1PFw2x-RB0UaL8ixP/view?usp=sharing


Alayadivembu : https://drive.google.com/file/d/10J9X4yHE3D5xjXiTFUArIcH3h_o6rcI-/view?usp=sharing


Ampara : https://drive.google.com/file/d/1zD2-JOvQ9gUxuSOHhoVJzjyIUZj8PWAV/view?usp=sharing


Damana : https://drive.google.com/file/d/1das1iTWJVGIZ_YzDZkes7UrdZO3_Sg15/view?usp=sharing


Dehiaththakandiya : https://drive.google.com/file/d/150veuj9lb21nT2GYeGpSz2kSzJJTwJFW/view?usp=sharing


Irakkamam : https://drive.google.com/file/d/1k40CnDbiDU7aYQuRRr__B98eqCgk95Lr/view?usp=sharing


Kalmunai : https://drive.google.com/file/d/1eQ34qHXMut5YeoNiOCmceRxJaKOCaIG6/view?usp=sharing


Kalmunai tamil : https://drive.google.com/file/d/14x9sYpsRtZR0V_TlHVd3E8tr7A8Xcdk9/view?usp=sharing


Karaithivu : https://drive.google.com/file/d/1QZcsYckt8ru3DLjPCwp0f_d6tLm9NUHk/view?usp=sharing


Lahugala : https://drive.google.com/file/d/1aA41XG-7OjSb-Rz1x2TRngd8NNJaig7x/view?usp=sharing


Mahaoya : https://drive.google.com/file/d/1hNj5LVIErikVuS5LzWgJxd2LrcrtHcca/view?usp=sharing


Navithanveli : https://drive.google.com/file/d/1wrdM22Wkm7_9eRzB2lTPTXoyn4U7z0al/view?usp=sharing


Ninthavur : https://drive.google.com/file/d/15pMYrOVHEb82OQLMW4-iiHIMecfS1LnK/view?usp=sharing


Padiyathalawa : https://drive.google.com/file/d/1i5qZa_qzBdy3xaTCYm9LzdITvW-wwCuz/view?usp=sharing


Pothuvil : https://drive.google.com/file/d/1Qme9hlTHkBxCDGKGwwJEiaOsb0SviIOY/view?usp=sharing


Sainthamaruthu : https://drive.google.com/file/d/1aCVMqa8nH2cSeqDqZS-1_dp_FeyzEb2S/view?usp=sharing

Sammanthurai : https://drive.google.com/file/d/1Sp1QR1sjI1EW4rznbOnfOhiEe9xw2dBi/view?usp=sharing

Thirukkovil : https://drive.google.com/file/d/1lGVYP1EokA9RiA2huJlnalvTRj5L9iOZ/view?usp=sharing

Uhana : https://drive.google.com/file/d/1FZp5m_K-3_zlagvu7RQsc5Q7CZJKiI66/view?usp=sharing


Pending List : https://drive.google.com/file/d/1FZeq2KjETZQUxqU5M41U-V8UjUfBPTHA/view?usp=sharing


Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1xyK39O9FscEXlWyldhhSM8tIz6LDDq-A/view?usp=sharing

No comments: