அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் பரீட்சைகள் காரணமாக வழங்கப்படவுள்ள விடுமுறைகள்

2020ம் ஆண்டிற்கான புலமைப் பரிசில் பரீட்சையினை ஒக்டோபர் மாதம் 11ம் திகதி நடாத்துவதற்கும்,உயர்தர பரீட்சையினை ஒக்டோபர் மாதம் 12ம் திகதி முதல் நவம்பர் மாதம் 6ம் திகதி வரை நடாத்துவதற்கும் கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இதற்கமைய 2020ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 10ம் திகதி முதல் 2020ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8ம் திகதி வரை இரண்டாம் தவணைக்கான விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில் மூன்றாம் தவணைக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் நவம்பர் மாதம் 9ம் திகதி ஆரம்பித்து டிசம்பர் மாதம் 23ம் திகதி நிறைவடையவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2020ம் ஆண்டிற்கான மூன்றாம் தவணை விடுமுறை டிசம்பர் மாதம் 24ம் திகதி முதல் 2021ம் ஆண்டு  ஜனவரி மாதம் 01ம் திகதி வரை வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இதேவேளை 2021ம் ஆண்டு முதலாம் தவணைக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஜனவரி மாதம் 4ம் திகதி ஆரம்பிப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 2020ம் ஆண்டிற்கான க.பொ.த.சாதாரண தர பரீட்சை 2021ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8ம் திகதி ஆரம்பித்து ஜனவரி மாதம் 27ம் திகதி நிறைவடையவுள்ளமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன்போது சகல பாடசாலைகளுக்கும் விசேட விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைக்குத் தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு மாத்திரம் 2021ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 01ம் திகதி முதல் 17ம் திகதி வரை கல்வி விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் பரீட்சையின் பின்னர் மீண்டும் 2021ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 01ம் திகதி பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: