20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தினைக் கொண்டு வருவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

19வது சீரதிருத்தத்தை நீக்கி 20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தினைக் கொண்டு வருவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வெகுசன ஊடக அமைச்சரும், அமைச்சரவையின் ஊடகப்பேச்சாளருமான கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு பதிலாக 20 ஆவது திருத்ததை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் திட்டமிவெகுசன ஊடக அமைச்சரும், அமைச்சரவையின் ஊடகப்பேச்சாளருமான கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: