வரியை இடை நிறுத்த தீர்மானம்


தேயிலை ஏற்றுமதியில் ஒரு கிலோகிராமிற்கு அறவிடப்படும் 3.50 ரூபா வரி, 6 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தம் 

அமைச்சரவை இணைப் பேச்சாளர் ரமேஷ் பத்திரன

No comments: