தனியார் வகுப்புக்களை ஆரம்பிக்கும் திகதியில் மாற்றம்


சுகாதார நடவடிக்கைகளுக்கு அமைவாக தனியார் வகுப்பு  கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்புக்களில் 100 மாணவர்களை மாத்திரம் உள்வாங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது

குறித்த கல்வி நடவடிக்கைகளை ஜூன் 15ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

UPDATED

குறித்த கல்வி நடவடிக்கைகளை ஜூன் 29 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: