மட்டக்களப்பில் நடைபெறவிருந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு பொலிஸாரினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது


(வா.கிருஸ்ணகுமார்)
மட்டக்களப்பில் இன்று காலை ந,டைபெ,றவிருந்த, முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்,தல் நிகழ்வு ,பொலிஸாரினா,ல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மட்டக்களப்பு,கல்லடி,புதுமுகத்துவாரம் பகுதியில் உள்ள ஆற்றங்கரையில் இன்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்,னணி,யி,னால், முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நடாத்து,வதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.

இன்று காலை 7.30மணியளவில் குறித்த நிகழ்வு நடாத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்,டி,ருந்த நி,லையில் குறித்த பகுதியில் பெருமளவான இ,ராணு,வத்தினரும் பொலி,ஸாரும் ,புலனாய்வாளர்களும் குவிக்கப்பட்டு குறித்த நிகழ்,வு நடைபெறு,வது தடுக்கப்பட்டது.

இதன்போ,து நிகழ்வுக்கு வரு,கைதந்தவர்கள் விசாரணைகளுக்குட்படுத்த,ப்பட்டதுடன் அவர்கள் தொடர்பான விபரங்களும் பதிவுசெ,ய்யப்பட்டன.

தற்போதைய சூ,ழ்நிலையில் பொது இடங்களி,ல் மக்கள் கூடி நிகழ்வினை நடாத்துவதற்கு அ,னுமதி வழங்,குவதில்லையென்ற அ,ரசாங்கத்தின் அறிவிப்புக்கு அமைவா,கவே இந்த நி,கழ்வி,னை நடாத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லையென பொலிஸா,ர் தெரிவித்தனர்.

இதன்போது நினைவு தினப்,பகு,தியில் பெருமளவான இராணுவத்தினரும் பொலி,ஸா,ம் குவிக்கப்பட்டதனால் அப்பகு,தியில் அச்ச நிலைமையேற்பட்டது.

அத்துடன் இந்த நிகழ்வில் செய்தி சேகரிக்கச்சென்ற ஊடகவியலாளர்களும் பொலிஸா,ரினால் அச்சுறுத்தல்களு,க்கு, உள்ளாகினர்.,குறித்த சம்பவத்தினை செய்தியாக்கும் பணிகளை ,மே,ற்கொண்ட ,ஊடகவியலாளர்களை பொலிஸார் மிரட்டும், சம்பங்க,ளும் இடம்,பெற்றன.இதன்போது தமது அதிர்ப்தியையும் ஊடகவியலாளர்கள் பொலிஸாருக்கு தெரிவித்தனர்.

இதேநேரம் கொரனாவினை காரணம் காட்டி, இவ்வாறான நிகழ்வுகளை தடுப்பதற்கான நடவ,டிக்,கைகளை ,அரசாங்கம் மு,ன்னெடுத்துவருவதாகதமிழ் தேசிய மக்கள் மு,ன்னணியின், மட்டக்களப்பு மாவட்ட அமைப்பாளர் தர்மலிங்கம் சுரேஸ் தெரிவித்தார்.

சர்வதேச சமூகம் இலங்கையில் ,சிறுபா,ன்மை சமூ,கத்தின் நிலைமைகள் தொடர்பி,ல் ,உணர்ந்து,செயற்பட,வேண்டும் எனவும் அவர் வேண்டுகோள்விடுத்தார்.

உயிர்நீர்,த்த உறவுகளை நினை,வுகூறு,வதற்கே தடையேற்படுத்தும் இந்த அரசாங்கம் எ,,வ்வாறு தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வி,னை ,வழங்கப்போகின்றது எனவும் அவர் கேள்வி,யெழுப்பினார்.
No comments: