எவ்வித தரவுகளும் திருடப்படவில்லை


கணினி அவசர நடவடிக்கை பிரிவு (SLCERT) யின் அறிக்கைக்கு அமைவாக 
சைபர் தாக்குதலில் எவ்வித தரவுகளும் திருடப்படவில்லை  (SLCERT)  அறிவித்துள்ளது

No comments: