பதுளை பசறை வீதியால் பயணிக்கும் மக்களுக்கு எச்சிக்கை


(விக்னேஸ்வரன்)

நாட்டில் நிலவு,ம் சீரற்ற காலநிலை கார,ணமாக ஊ,வா மாகாணத்தில் அதிகாலை வேலையில் சில இடங்களில் மழைப்பெய்ததுவருகின்றதா அறியமுடிகின்றது.

இதன் கா,ரணமாக பதுளை பஸ்,ஸரை பிரதான வீதியில் மண்சரிவு  ஏற்பாடும்  அபாயம் காணப்படுவதாக எ,மது செய்தியாள,ர் குறிப்பிட்டா,ர்  எனவே பதுளை பஸ்ஸரை, பிரதா,ன வீ,தியை போக்குவ,த்துக்கு பயன்படுத்தும் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் பயணிக்கவும்

No comments: