நேற்று அடையாளம் காணப்பட்ட தொற்றாளர்களின் விபரம்


நே,ற்று இறு,தியாக அ,டையாள,ம், காணப்பட்,ட வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானோரின் விபரத்தின் அடிப்படை,யில் 06 தொற்றாளர்களுள் 05 தொற்றாளர்கள் க,டற்படையினர் என, தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் மற்றைய ஒ,ரு நபர் நேற்று, சிங்கப்பூரில் இ,ருந்து இலங்கை வந்தவர் என தெரி,யவருகின்றது

No comments: