இலங்கை தேயிலைக்காக கேள்வி அதிகரிப்பு


இலங்கை ,தேயிலைக்கான, கேள்வி, அதிகரித்து்ளதாக ,தேயிலை, சபை அதிகரித்துள்ளது.

நாட்டில், நிலவும் சீரற்ற சூழ்நிலைக்கு ,மத்தியில், உலக சந்தையில் தேயிலைக்காக, கேள்வி ,அதிகரித்துள்ளமை, குறிப்பிடத்தக்கது

No comments: